سلام امیرحسین مسئله گوها هستم امیدوارم دوره هایی که می گذارم برای همه مفید بوده باشه